Kryptovaluta skat

Hvordan skal kryptovaluta beskattes?

Du skal være klar over de risici, der er involveret i forbindelse med investering i kryptovaluta.

Du er selv ansvarlig for opbevaringen af din købte kryptovaluta. Informationen tilgængelig herpå skal ikke sidestilles med juridisk rådgivning eller finansiel rådgivning.

Guide: Kryptovaluta og beskatning

Investering og køb af kryptovaluta er blevet mere og mere populært i løbet af de sidste par år. Imidlertid er den skattemæssige behandling af kryptovaluta, meget uoverskuelig for mange mennesker. Mange krypto-investorer tror fejlagtigt, at de ikke skal betale skat af overskuddet – og dette er som udgangspunkt ikke tilfældet!

Er du i tvivl om reglerne for beskatning? Så er du ikke alene. Der er mange grunde til, at man kan være i tvivl om beskatningsreglerne af kryptovalutaer og ikke mindst, hvordan de håndteres i praksis.

Eftersom statsskatteloven er fra 1922, er der ikke taget særskilt stilling til finansielle kryptoaktiver i loven. Der er derfor behov for at undersøge, om en mere hensigtsmæssig retsstilling vil kunne opnås gennem særlovgivning såsom kursgevinstloven eller anden specifik lovgivning.

Derfor er det vigtigt at være opmærksom på dine skattepligter for dine kryptoaktiviteter, og du søger professionel rådgivning hos en specialiseret kryptovaluta revisor og skatterådgiver. Dem kan vi, hos Cryptok, hjælpe dig med at finde!

Hvad gør Skat af indsatser mod Kryptovaluta?

Skattekontrol overfor handel med kryptovaluta er nødvendig. Skattestyrelsen har derfor implementeret flere værktøjer, der er med til at styrke kontrollen yderligere. Det skyldes især fordi, at interessen for kryptovaluta har været stigende de seneste år.

Kryptovaluta er digitale valutaer, som f.eks. Bitcoin, Ethereum og Cardano. Handlen med kryptovaluta foregår imidlertid uden om de traditionelle banker og regulerede børser, hvilket gør det vanskeligt for Skattestyrelsen at kontrollere transaktionerne.

Skat meddeler selv, at kontrollen af oplysningerne der omhandler kryptovaluta, typisk er datatung og kræver mange ressourcer. For at styrke indsatsen har Skattestyrelsen blandt andet taget et digitalt kontrolværktøj i brug, der gør det nemmere at afkode den omfattende datamængde og udsøge, hvor risikoen for at begå fejl er størst. 

I kombination med det digitale værktøj som Skattestyrelsen har lanceret, anvender de også viden og oplysninger fra andre kontrolområder. Dette omfatter bl.a. oplysninger fra bankerne om pengeoverførsler til og fra udlandet, som giver Skattestyrelsen et mere præcist billede af borgere og virksomheders køb og salg af kryptovaluta. 

Endelig er der fra 2021 og frem afsat ekstra ressourcer til at styrke vejledningen på området og til kontrollerne af handel med kryptovaluta som led i regeringens reform af skattekontrollen. 

Når det kommer til kryptovaluta, er det tydeligt, at der har været nogle gevinster gennem årene, som ikke er blevet beskattet korrekt. Derfor har vi styrket vores kontrolindsats, både med tilførslen af flere hænder og mere intelligent og datadreven kontrol.

Underdirektør i Skattestyrelsen, Jan Møller Mikkelsen.

Læs videre og få en bedre forståelse af hvordan kryptovaluta og Skat hænger sammen.

Skal du beskattes af din gevinst på kryptovaluta?

Når du som privatperson køber og sælger kryptovaluta, anses det som udgangspunkt som værende spekulation. Det vil sige, at kryptovalutaen er købt med henblik på at opnå en gevinst ved et videresalg. Grundprincipperne i Statsskatteloven §§4-6, har som hovedregel at al indkomst er skattepligtigt, uanset hvor det stammer fra (globalindkomstprincippet), men der findes særlige undtagelser.

Spekulation foreligger når skatteyderen ved erhvervelsen af et formuegode har været motiveret af ønsket om gevinst ved formuegodets senere videresalg. Det er derfor nødvendigt for Skat, at afdække skatteyderens motiver ved aktivets erhvervelse. Tab ved afståelse af kryptovaluta erhvervet med spekulationshensigt, er også fradragsberettiget i den skattepligtige indkomst.

I tvivlstilfælde laver Skat en helhedsvurdering, hvor de ser på forskellige omstændigheder ved købet af kryptovaluta. Det er nemlig afgørende for, hvordan du skal beskattes.

Det kan fx være:

  • Hvad har du købt – fx bitcoins?
  • Hvad er anvendelsesmulighederne?
  • Er det egnet til spekulation – fx at der er kursstigning eller kursfald?
  • Er det muligt at sælge med gevinst?
  • Hvad er din hensigt med købet af kryptovalutaen?
  • Er du ejeren af det købte kryptovaluta?
kryptovaluta skat spekulation

Har du med andre ord, købt Bitcoin med henblik på, at kunne sælge din Bitcoin med fortjeneste efterfølgende, vil du som udgangspunkt være skattepligtig af din gevinst. 

Spekulationsbegrebet indebærer, at det pågældende aktiv skal være erhvervet med det formål at opnå fortjeneste ved videresalg.

Skattestyrelsen

Hvornår er kryptovaluta ikke skattepligtigt?

Statsskattelovens §5 udelukker en særlig indkomsttype fra beskatningsområdet – nemlig formueforøgelse og salg som sker uden for nærings- og spekulationstilfælde. 

Statsskatteloven fremhæver, at det er afkastet af skatteyderens forskellige aktiviteter der skal beskattes og ikke gevinster eller tab på det underliggende indkomstgrundlag. 

Sondringen mellem kapitalgevinster og afkast kan ikke adskilles efter art, men må bedømmes efter deres funktion i de enkelte tilfælde. Om det er det ene eller andet, afhænger af skatteyderens motiver. Idet det er den indkomstsøgendes aktivitet – og ikke blot formuens eksistens, der udløser beskatning.

Der står i statsskattelovens § 5, at hvis man opnår en gevinst eller et tab ved ejendele man sælger, så er det skattefrit. Undtagelsen er at hvis man er næringsdrivende eller driver spekulation, så skal man beskattes af indtægterne, eller have fradragsret for udgifterne. Vi vil aldrig anbefale, at man kan bruge kryptovaluta til at undgå Skat. Vi står klart inde for, at gældende lovgivning skal overholdes – og at man såfremt man er skattepligtig, skal beskattes af sine krypto-gevinster.

Ingen beskatning af kryptovaluta

Har du investeret i kryptovaluta med det formål at bruge dem som enhver anden møntfod, eller fordi du har politisk, teknologisk eller ideologisk interesse i krypto, skal du umiddelbart ikke betale skat af dine eventuelle gevinster. Det er også værd at bemærke, at du derfor heller ikke får nogen fradragsværdi ved eventuelle tab.

Oplysning af gevinst og tab på kryptovaluta hos Skat

Når du sælger din kryptovaluta, skal du som hovedregel oplyse gevinst eller tab på din årsopgørelse. Gevinster på kryptovaluta beskattes som personlig indkomst. Dette oplyser du på din årsopgørelse i rubrik 20.

Du får fradrag for realiseret tab på din kryptovaluta, ved at oplyse tabet på din årsopgørelse i rubrik 58 (Hvis du ikke har rubrikken, skal du kontakte Skat og anmode om at få den åbnet).

Sådan oplyser du gevinst og tab af handel med kryptovlauta (5 trin)

Estimeret tid 10 minutes

1. Log på Skat

Log på TastSelv Borger, enten via. MitID eller NemID.

2. Ret årsopgørelsen / oplysningsskemaet

Tryk på Ret årsopgørelsen/oplysningsskemaet.

3. Indtast årets gevinst

Skriv årets gevinst i rubrik 20 (Anden personlig indkomst uden AM-bidrag).

4. Indtast årets tab

Skriv årets tab i rubrik 58 (Øvrige lønmodtagerudgifter). Du skal ikke modregne bundfradraget, som der står ud for rubrikken.

5. Godkend

Tryk på “Godkend

Sådan opgør du din handel af kryptovaluta

Når du sælger kryptovaluta, skal du opgøre, om du har fået en gevinst eller et tab. 

Gevinsten eller tabet på din krypto, er forskellen mellem din købs- og salgspris.

Har du købt flere af samme type kryptovaluta og sælger en del af det, skal du opgøre gevinst og tab efter FIFO-princippet (FIFO = First In First Out). Det betyder, at hvis du f.eks. køber 10 Bitcoins i april og 5 bitcoins i maj, og du vil sælge 5 bitcoins i juni, skal du bruge købsprisen for de første 5 bitcoins, du købte i april, til at opgøre den skattemæssige gevinst eller tab.

Det er vigtigt, at du opgør hver handel for sig, hvilket betyder, at du ikke må modregne et tab fra en handel i en gevinst ved en anden handel.

Hvis du bruger én type kryptovaluta fx Litecoin som betaling for køb af en anden type kryptovaluta fx Dogecoin, anses det som, at du sælger Litecoin for at købe Dogecoin. Du skal derfor også opgøre en gevinst eller tab ved et sådan salg.

Du kan se, hvordan du opgør dine handler efter FIFO-princippet og finder frem til, om du har gevinst eller tab i eksempel 1 og 2 nedenfor. 

Der kan være undtagelser til FIFO-princippet. Er du i tvivl, så anbefales det at du taler med Skat, eller en kyndig finansiel rådgiver.

Hvor meget bliver man beskattet af sin krypto gevinst?

Efter de gældende regler beskattes gevinster som personlig indkomst, med en marginalskat på op til små 53 %, mens tab kan fratrækkes som et ligningsmæssigt fradrag med en skatteværdi på lige under 26 %. Derved beskattes afkastet væsentligt anderledes end andre typer af kapitalafkast.

Skatteministeren har givet Skattelovrådet frist til medio 2023 med at komme med sine anbefalinger. De nye regler vil derfor nok først få virkning fra 2024.

FAQ (Oftest stillede spørgsmål) om kryptovaluta og skat

Skal man beskattes af Bitcoin gevinst?

Som hovedregel skal du beskattes af al indkomst. Dog findes der særlige undtagelser, som kan gøre at du ikke skal beskattes. Som udgangspunkt er der i de fleste sager tale om spekulation, hvorfor du vil være skattepligtig.

Fradrag for tab på kryptovaluta

Har du handlet med spekulation for øje, vil du som udgangspunkt være fradragsberettiget for dit tab. Denne indtaster du i rubrik 20 på din årsopgørelse.

Skal jeg betale skat af Airdrops?

Airdrops er særligt gode til, at promovere en kryptovaluta. Får du tildelt kryptovaluta gratis som airdrops, anses kryptovalutaen for at være modtaget som en form for reklamegave, der er skattepligtig.

Skal jeg betale skat af min krypto mining gevinst?

Hvis du modtager kryptovaluta ved mining, vil der som udgangspunkt være tale om en hobbyvirksomhed. Det skyldes, at omkostningerne ved mining typisk vil være meget store.
Overskud ved mining beskattes som personlig indkomst, og du skal oplyse værdien i rubrik 20 på din årsopgørelse. Underskud er ikke fradragsberettiget.

Skal jeg betale skat af renter, som jeg får gennem krypto?

Når du indsætter kryptovaluta på en konto, der løbende tillægges et afkast (interest) i form af kryptovaluta, skal du betale skat af værdien af afkastet på det tidspunkt, hvor afkastet tilskrives din konto, og du kan disponere over det.

Hvordan kan jeg undgå at betale skat af min krypto?

For at du ikke skal være skattepligtig på gevinsten af din kryptovaluta, kræver det at du overholder særlige undtagelser. Du må bl.a. ikke have handlet med næring- eller spekulation for øje.

Hvordan skal jeg opbevare dokumentation for mine handler?

Du bør gemme en række oplysninger og relevant dokumentation som bl.a. bilag for ordrer, køb, salg og betalinger til din opgørelse af fortjeneste og tab for alle de indkomstår, du har handlet med kryptovaluta. Disse kan du typisk finde i den kryptobørs du har handlet hos.

Hvad hvis jeg holder på min krypto. Skal jeg oplyse og beskattes af det?

Nej, du bliver ikke lagerbeskattet af din kryptovaluta. Hvis du har handlet med gevinst for øje, vil beskatningen først ske, når en gevinst eller et tab er endeligt realiseret.  Men du bør gemme dokumentationen for dine køb, så du kan lave en opgørelse ved et salg og dokumentere det over for Skat, hvis de beder om det.

Hvad med salg af NFT’er – skal jeg beskattes af dem?

Hvis du handler med gevinst for øje, er du som udgangspunkt skattepligtig af din fortjeneste, ved salget af din NFT.

Kryptovaluta Børser
Binance

Verdens største kryptovalutabørs

Coinbase

Du kan lige nu få op til 70 kr. i Bitcoin - Gælder kun for nye kunder.

Kraken

En platform med sikkerhed i højeste fokus.

eToro

eToro er verdens førende sociale handelsplatform, der tilbyder både investering i aktier og kryptovalutaer såvel som handel med CFD'er.

Gemini

Gemini er den sikre, pålidelige måde at bygge din kryptoportefølje på. Modtag 70 kr. i bitcoin, efter du har købt eller solgt for 700 kr.

Risikoadvarsel: Alle kryptovaluta investeringer indebærer risici. Historisk afkast er ingen garanti for fremtidige resultater. Kryptovalutaer har stærke kursudsving og er derfor ikke egnede for alle investorer. Handlen med kryptovalutaer er ikke underlagt EU-regelsæt. Læseren er ansvarlig for sine egne investeringsbeslutninger og vi anbefaler, at læseren foretager sin egen grundige research. Vi fratager os ansvar for informationens fuldstændighed eller nøjagtighed. Denne hjemmeside erstatter ikke en personlig finansiel rådgiver, som man altid bør konsultere ved investeringsspørgsmål. All Rights Reserved Cryptoaffiliatez